O projekcie

Projekt pt. "Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" jest realizowany od 1 lipca 2010 do 31 października 2013 przez firmę pwn.pl sp. z o. o przy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego z Wiednia.  Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu III, Działania 3.5 Projekty Innowacyjne.

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości, które doprowadzą do zwiększonego zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przy pomocy 3 celów szczegółowych:

 1. Dopasowanie programów nauczania Podstaw Przedsiębiorczości do trendów europejskich poprzez opracowanie diagnozy potrzeb uwzględniającej m.in. analizę SWOT dotychczasowych rozwiązań z punktu widzenia różnych grup docelowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, kuratorium), przegląd europejskich programów nauczania przedsiębiorczości, wykorzystanie dobrych europejskich praktyk (komponent ponadnarodowy).
 2. Uatrakcyjnienie zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości poprzez wprowadzanie nowych narzędzi opartych o nowoczesne technologie i aktywne formy nauczania.
 3. Wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja projektu podzielona jest na 2 etapy: etap przygotowawczy i wdrożeniowy.

I etap będzie trwał od 1 lipca 2010 r. do 31 marca 2011 r. i obejmie następujące działania:

 • nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym – Uniwersytetem w Wiedniu oraz przygotowanie analizy wykorzystania dobrych europejskich praktyk w zakresie nauczania przedmiotu,
 • diagnoza potrzeb poprzez przeprowadzenie analiz i badań dotyczących uczenia Podstaw Przedsiębiorczości w szkołach,
 • rekrutacja 30 szkół z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie oraz organizacja lekcji pokazowych dla nauczycieli, seminariów oraz konferencji informacyjnej,
 • opracowanie innowacyjnego programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości oraz złożenie go do akceptacji w kuratoriach,
 • stworzenie strategii wdrażania programu innowacyjnego nauczania przedmiotu.

 

II etap obejmuje okres od 1 kwietnia 2011 do 31 października 2013 i przewiduje realizację następujących kroków:

 • przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego programu w wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim obejmujące stworzenie prezentacji multimedialnych, gier kierowniczych, symulacji biznesowych, e-podręczników, portalu wiedzy,
 • organizowanie wizyt studyjnych nauczycieli w Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu,
 • przeprowadzenie Dni Przedsiębiorczości oraz konkursów wiedzy,
 • prowadzenie zajęć w szkołach zgodnie z nowym programem i nowymi metodami,
 • seminaria dla dyrektorów szkół i nauczycieli,
 • pokazowe lekcje dla uczniów i nauczycieli nie biorących udziału w projekcie,
 • organizacja krajowej oraz międzynarodowej konferencji nt. „Jak skutecznie uczyć przedsiębiorczości”.

 

W projekcie weźmie udział 30 szkół, z których pochodzić będzie min. 60 nauczycieli oraz min. 1200 uczniów.  Dydaktycy otrzymają nowy atrakcyjny program nauczania przedmiotu wykorzystujący nowatorskie metody oparte o nowoczesne technologie. Uczniowie zaś dzięki innowacyjnemu programowi nauczania będą mogli kształtować i rozwijać postawy przedsiębiorcze.

 

Wersja dystrybucyjna

Do pobrania tutaj jest wersja dystrybucyjna, która umożliwia zainstalowanie portalu BP jako samodzielnego serwera w sieci lokalnej (Uwaga! Rozmiar plików 8,5GB).